Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Revisorns roll vid uppstart av företag med apportegendom

I stället för att gå in med kapital när man startar ett företag finns det möjlighet att finansiera uppstarten med olika typer av tillgångar, vilket kallas för apportemission. Då krävs det att en revisor ser över tillgångarna och försäkrar att de uppfyller en del krav.


Att starta företag med apportegendom passar inte alla verksamheter, men det är bra att känna till att det är ett alternativ till kontant aktiekapital vid uppstart av ett aktiebolag. Här kommer vi att gå igenom mer ingående vad som räknas som apportegendom och vilken roll en revisor har vid uppstarten av ett sådant företag.


Vad innebär apportegendom?


Som ett alternativ till att gå in med minst 50 000 kronor vid uppstart av ett aktiebolag kan du välja att överlämna en eller flera apportegendomar. Men för att en tillgång ska räknas som en apportegendom måste den uppfylla några olika krav. Apportegendom kan bestå av de flesta typer av tillgångar, men några av de vanligaste är maskiner, fordon, fastigheter, inventarier, aktier och varulager. Det viktigaste är att tillgången på något sätt kan vara till nytta för företaget och användas i verksamheten. Den fungerar då som hel eller delvis betalning för aktierna i bolaget, och du slipper bidra med kontant aktiekapital.


Revisorns uppgift


En auktoriserad eller godkänd revisor måste kontrollera apportegendomen innan den överlämnas till företaget. Detta gäller oberoende av om bolaget startas med en vald revisor eller inte. Revisorns uppgift är att se till att tillgången inte värderas till ett för högt belopp och att den kommer att vara till nytta i företaget. I annat fall godkänns tillgången inte som apportegendom.


Revisorn ska också skriva ett yttrande om apportegendomen, som innehåller information om att den har tagits upp till det verkliga värdet, att all egendom har överförts till bolaget och vilken typ av tillgång det gäller. Om värdet på tillgången inte kan bevisas behöver den också värderas, och då beskrivs även hur värderingen har gjorts och eventuella svårigheter som uppstod i samband med värderingen. Vanligen kostar revisorns arbete ett par tusenlappar, vilket gör att det definitivt kan vara värt att gå in med apportegendom i ett nytt företag i stället för kontanter om du har en tillgång som du vet kommer att behövas i företagets verksamhet.


Vad måste göras innan företaget kan registreras?


Efter att revisorn har lämnat in sitt yttrande måste tillgången överföras till bolaget. Först därefter kan företaget registreras hos Bolagsverket och du kan påbörja verksamheten. Egendomen bokförs som en tillgång på ett passande tillgångskonto, t.ex. varulager, och fungerar då som betalning för dina och dina eventuella kompanjoners aktier i bolaget.


Det är också möjligt att finansiera delar av aktiekapitalet med apportegendom och gå in med den resterande delen kontant. Detta kan vara en bra idé om du kommer att behöva göra inköp till företaget direkt efter starten, eftersom det investerade aktiekapitalet då kan användas till detta. Då måste både tillgången och kapitalet överföras till bolaget innan det kan registreras.

Registrera Apportegendom
businessman